ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์และจองรถยนต์
ส่วนอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-Username และ Password เดียวกันกับ ระบบลาและชี้แจ้งการลงเวลาออนไลน์
-Username และ Password: ติดต่อส่วนการเจ้าหน้าที่
แจ้งขอรหัสผ่าน ระบบลาและชี้แจ้งการลงเวลาออนไลน์ โทร.6021
-การใช้ระบบ: ติดต่อ Admin โทร.6446