เข้าสูระบบขอใช้บริการซ่อมบำรุง
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก รหัสประจำตัว คือ รหัสพนักงาน และ รหัสผ่านคือ building หรือ ติดต่อ Admin Tel.6446
หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบ กรุณาติดต่อ Admin Tel 6446
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    
  จองรถยนต์ โทร.6799  
    งานบริการ โทร.6513  
       -ขอใช้สถานที่    
       -ขอใช้บริการในการขนย้าย    
    ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โทร.6276  
    ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ โทร.6303  
    ซ่อมบำรุงงานโยธา-สถาปัตย์ โทร.6275  
    ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์-วัสดุ โทร.6275  
    ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบลิฟท์ โทร.6276  
    ซ่อมบำรุงระบบประปา,ระบบสุขาภิบาล,เครื่องทำน้ำเย็น โทร.6275  
         
  ดาวน์โหลดคู่มือ    
    1. สำหรับหัวหน้าฝ่ายงาน    
    2. สำหรับช่างเทคนิค    
    3. สำหรับเลขา    
    4. สำหรับผู้ใช้ทั่วไป    
   

5. สำหรับผู้ใช้ทั่วไป(ระบบขอใช้สถานที่+ขอใช้บริการในการขนย้าย )